Thursday, October 4, 2018

Apa itu Sejarah Kebudayaan Islam

Beberapa pengertian SKI dari berbagai sumber

Sejarah Kebudayaan Islam adalah catatan lengkap tentang segala sesuatu yang di hasilkan oleh umat Islam untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia.

Sejarah Kebudayaan Islam merupakan sebuah mata pelajaran yang mengajarkan tentang peristiwa atau catatan peristiwa masa lampau yang berupa perkembangan hasil pemikiran dan perasaan manusia yang terjadi pada masa Islam atau dipengaruhi oleh Islam mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang.

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam beribada, bermuamalah dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi oleh akidah.

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) menekankan pada kemampuan mengambil ibrah/hikmah (pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain, untuk mengembangkan Kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan masa yang akan datang.


Kesimpulan
Sejarah kebudayaan Islam adalah sebuah mata pelajaran yang mempelajari peristiwa masa lampau tentang Islam dari berbagai aspek kehidupan untuk diambil pelajaran bagi yang mempelajarinya.
Sumber :
http://muhammad-haidir.blogspot.com/2013/04/pengertian-sejarah-kebudayaan-islam.html
https://dosenmuslim.com/pendidikan/pengertian-ski-sejarah-kebudayaan-islam/

No comments:

Post a Comment

Syukron atas kunjungan dan komentarnya :)

Profil, Proses Pengangkatan, kepemimpinan dan Prestasi Abu Bakar AsSiddiq

A. Profil Abu Bakar  adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka’bah. Nama aslinya Abdullah bin Abu...